Zápis z členské schůze 26.5.2022

ZÁPIS z členské schůze pobočného spolku Svazu diabetiků ČR Karlovy Vary, který se konal dne 26.5.2022 v 16.00 hod.v centru organizace ul. I.P. Pavlova 32 (zkrácená forma)

Program jednání: zahájení,zpráva o činnosti od poslední členské schůze, plán činnosti na rok 2022, připomínky a návrhy, usnesení, závěr.

Výbor spolku se scházel pravidelně každý měsíc a řešil úkoly vyplývající z problematiky hospodaření s majetkem spolku, úkoly, vyplývající z pokynů ústředí Svazu diabetiků ČR výběrem a odvody členských příspěvků, plánováním činnosti spolku.

Plán činnosti na rok 2022:

  • Informace a měření každý druhý čtvrtek v měsíci 15 -16 hod v centru
  • Cvičení každý týden v centru
  • Pořádání Dnů pro zdraví podle dohody se Svazem seniorů
  • Spolupráce se svazem Senioři Karlovy Vary , MO Úvalská a klubem Senioři K.Vary
  • Účast na společných akcích,vycházky – informace na nástěnce v přízemí polikliniky nám. Dr. Horákové
  • Zajištění jednodenních výletů v případě zájmu členů
  • Příspěvek na vstupenky do bazénu ve výši 30 Kč 4x za měsíc
  • Proplácení příspěvku na kulturní akce 2x ročně ve výši 250 kč
  • Příspěvky na rekondiční pobyty a výlety ve spolupráci s jinou organizací ve výši 30% cen

Plán činnosti byl usnesením schválen a navíc bylo dohodnuto
poskytnout všem členům příspěvek na uhrazení 1 balení proužků do glukometru nad rámec hrazený zdravotnímu pojišťovnami.

Závěrem byli přítomni vyzvání, aby průběžně seznamovali i nečleny s uvedenými aktivitami s cílem získat další zájemce a zvýšit aktivity Spolku.


Za výbor pobočného spolku Svazu diabetiků Karlovy Vary
MUDr Krejsová., L. Plachá, A. Dvorská